เกี่ยวกับ ม.น.ข.

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีกำเนิดเนื่องมาจากข้อเสนอแนะของที่ประชุมสัมมนาว่าด้วยจริยศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ หลังจากนั้นบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาและบรรดาผู้ที่เสนอแนะได้ร่วมกันจัดตั้ง “มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน” ขึ้น โดยเงินทุนซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคในเดือนสิงหาคม ๒๕๐๔ และเมื่อความทราบถึงพระกรรณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินซึ่งมีผู้จงรักภักดีต่อเบื้องพระยุคลบาท ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช ๒๕๐๔ อ่านต่อ

 

ทุน ม.น.ข.

ตามที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๔ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ทั้งในด้านเครื่องอุปโภคบริโภค และการให้ทุนการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๐๖ เป็นต้นมานั้น ต่อมาได้มีบริษัทองค์การและเอกชน มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการบริจาคมีทั้งที่บริจาคเป็นรายปี หรือบริจาคเป็นเงินก้อนให้มูลนิธิฯ เก็บเฉพาะดอกผลเพื่อเป็นทุนการศึกษา และตั้งชื่อทุนตามความประสงค์ของผู้บริจาค ซึ่งทุนการศึกษานี้มีชื่อว่า ทุน “ม.น.ข.”

ทุนนวฤกษ์

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินผู้มีชื่อเสียงรับเป็นผู้แสดงละครประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เรื่อง “ราโชมอน” ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้ประพันธ์บทละครเป็นภาษาไทย รวมทั้งรับเป็นผู้อำนวยการแสดง กำกับการแสดงและร่วมแสดงละครดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๐๘ เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ และทางมูลนิธิฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรละครเรื่องนี้ ปรากฎว่าเป็นที่พอพระราชหฤทัยเป็นอันมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน ๕๑,๑๑๑ บาท (รวมตัวเลขแล้วได้ ๙) เป็นทุนประเดิม และพระราชทานนามทุนนี้ว่า ทุน “นวฤกษ์”

บริจาค

Payment QR Code

ชื่อบัญชี : มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ธนาคารทหารไทย
สาขา : สุรวงศ์ กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี ๐๗๘-๑-๐๖๔๐๐-๑

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์