61 ปี ม.น.ข.

“สร้างโอกาสให้ทุน เกื้อหนุนนักเรียนที่ขาดแคลน”

ผลงาน ม.น.ข.     22 สิงหาคม 2564 ถึง 22 สิงหาคม 2565

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) เชิญร่วมบุญ “สร้างโอกาสให้ทุน เกื้อหนุนนักเรียนที่ขาดแคลน” เด็กและเยาวชนเป็นบุคคลที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต แต่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่แม้จะมีความรู้ความสามารถแต่ขาดโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิฯจึงอยากจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเหล่านั้น

มูลนิธิฯก่อตั้งขึ้นมาจากความรักและความปรารถนาดีของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของโอกาสทางการศึกษาจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิฯนี้ขึ้นเพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 60 ปีมาแล้ว โดยมี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นประธานมูลนิธิท่านแรก ส่วนประธานคนปัจจุบัน คือ อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิฯคนที่ 6 (พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน) คณะกรรมการมูลนิธิฯได้กำหนดปณิธานในการทำงานไว้ว่า “สืบสาน พัฒนา ก้าวหน้า ยั่งยืน” โดยยึดถือแนวทางที่ผู้ใหญ่รุ่นก่อนได้ทำไว้ แต่นำมาปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดหาทุน และโครงการพิเศษต่างๆให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ให้เกิดความก้าวหน้าทั้งกับนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน คือจะไม่ทำอะไรแบบฉาบฉวย เช่น การให้ทุนนักเรียนก็ต้องเป็นการทุนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาและมีการติดตามผลด้วย

เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์อุปถัมภิกาของมูลนิธิฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 มูลนิธิฯจึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระองค์ท่าน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม คือ

กิจกรรมแรก มอบเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในช่วงที่มีสถานการณ์โควิค -19 จำนวน 20 โรงเรียน ทั่วทุกภูมิภาค โรงเรียนละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยผู้บริจาค คือ คุณเพ็ญศรี ยิ้มจันทร์ และเมื่อทำกิจกรรมนี้แล้ว ท่านประธานมูลนิธิฯและคณะกรรมการบริหารบางท่านได้บริจาคเพิ่มสมทบอีกบางส่วน

กิจกรรมที่สอง ระดมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาต่างๆ จำนวน 4 ปี และ 6 ปี สำหรับนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งสิ้น 90 ทุน

กิจกรรมที่สาม นิทรรศการภาพเพื่อการกุศล “Art for Charity” มูลนิธิฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ โดยมูลนิธิฯได้ร่วมกับสมบัติเพิ่มพูนแกลเลอรี และศิลปินอีก 17 ท่าน จัดนิทรรศการภาพวาดขึ้นระหว่างวันที่ 8 มิถุนายนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ณ อาคารศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 02-3913796 , 02-391- 2324 โทรสาร 02-391-2354 อีเมล์ mnk_q@hotmail.com หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 078-1-06400-1 หรือบริจาคผ่านแอปพลิเคชั่น KPLUS (ฟีเจอร์ KPLUS Market)