ม.น.ข. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2566

 

คณะอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา ได้ทำการประชุมคัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุน ม.น.ข. จากใบสมัคร ที่กรอกข้อความครบถ้วนและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนที่ได้การพิจารณาให้ทุน ตามรายชื่อต่อไปนี้

หมายเหตุ
1. ผู้ที่มีรายชื่อได้รับการคัดเลือกให้ติดต่อกองกิจการนิสิตขอใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน และส่งมาให้มูลนิธิฯ เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิการเป็นนักเรียนทุน
2.ผู้ที่มีรายชื่อได้รับการคัดเลือกให้ส่งจดหมายแจ้งข้อมูลของนักเรียนทุนมาให้มูลนิธิฯ  เช่น ชื่อ สกุล สถาบันการศึกษา วิทยาเขต  คณะที่เรียน หลักสูตร  ที่อยู่ที่ติดต่อได้  เบอร์โทรศัพท์ ฯ
3.ผู้ที่ไม่มีชื่อได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จะเก็บใบสมัครไว้เพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกทุนในครั้งถัดไป
4.หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ หมายเลขโทรศัพท์  02-3912324

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล หลักสูตร คณะ สถาบัน / วิทยาเขต
1 นายอมกฤต  สุวรรณสว่าง 4 วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
2 นายพงษ์พิพัฒน์  เซ่งเซียน 4 วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
3 นายศักรินทร์  ทะลือ 4 อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 นายสรัญ  ปุยอบ 4 เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสุรินทร์)
5 นายเบญจพล  ชบาศรี 4 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตแพร่เฉลิมพระเกียรติ)
6 น.ส.ชญาภา  เลาหะตานนท์ 6 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 น.ส.พนิดา  แสงสุข 4 วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 น.ส.รักศิกา  ทองอ้ม 4 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 น.ส.ณัฐมล  เหมันต์ 5 สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 น.ส.พรสวรรค์  ก่ำน้ำจั้น 4 วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
11 นายภานุพงศ์  ทาสุ 4 วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
12 น.ส.อารยา  โคตรดี 4 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 น.ส.อมิตา  จรกา 4 สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14 น.ส.ภูษิตา  จันทรเสนา 4 สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 นายพชรพล  เลิศเจริญนันท์ 4 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 นายธนกร  กำเนิดมงคล 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
17 น.ส.ขนิษฐา  จันทร์เสถียร 4 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18 น.ส.ชลธิชา  มาใจ 4 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
19 นายศิวกร  ศิริยานุรักษ์ 6 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
20 น.ส.อารีรัตน์  พรหมกุล 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี)
21 น.ส.เจนจิรา  อินโจม 4 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี
22 น.ส.พรทิพา  นารีแพงสี 4 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
23 น.ส.มัลลิกา  พลายงาม 4 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
24 น.ส.นงลักษณ์  ทองทิพย์ 4 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
25 น.ส.สุนิสา  สืบสิงห์ 4 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
26 น.ส.อรัญญา  พรมคำปา 4 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
27 น.ส.มลนภา  ทองนอก 4 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
28 นายวรดล  ธงชัย 5 วิทยาศาสตร์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า
29 นายพิสิษฐ์บวรนันท์ ธารชัย 6 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
30 นายชัยพัทธ์  ชาญวาณิช 6 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
31 นายเจษฎา  งามทอง 4 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
32 น.ส.วนิดา  อุตสาห์รัมย์ 4 วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
33 น.ส.บัณฑิตา  เสนพนัสสัก 4 วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 น.ส.แสงก่ำ  – 4 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35 น.ส.บุณยาพร  บุญระณี 4 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(วิทยาเขตระยอง)
36 น.ส.พิมพิศา  เพ็งพิศ 4 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(วิทยาเขตระยอง)
37 น.ส.กัญชพร  ธาระมนต์ 4 ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
38 น.ส.เจนจิรา  ชัยแสง 4 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
39 นายณภัทร  หัสคำ 4 วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
40 นายสิงหนาท  เสนาจ 4 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  (วิทยาเขตศรีสะเกษ)
41 น.ส.ณิชนันท์  ตระการจันทร์ 4 เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 น.ส.จิรัชญา  วิชัยศรี 4 บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43 น.ส.จิราภรณ์  ปวงสุข 4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 นายรัชช  กันเทพา 4 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 น.ส.ประภัสสร  ลำงาม 4 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 นายภาณุภัสส์  ทองปพนสินธุ์ 4 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47 นายภูชิต  ภูบาลชื่น 4 ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 น.ส.พิมพ์ชนก  สุวรรณขาว 4 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
49 นายฮาซันสนิ  ดือมาลี 4 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
50 นายธนกฤต  ตั้งอัครถากุล 4 วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
51 นายภัทรพล  นุ่มเจริญ 4 สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
52 น.ส.ยุภา  แซ่ย่าง 4 บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
53 น.ส.มนัสวีย์  คล้ายอักษร 4 สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
54 นายยอดตระการ  พูลจวง 4 วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
55 น.ส.ปณิฏฐา  ไชยยา 4 นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
56 นายสมัชญ์ พยังเฆ 4 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
57 นายธนภัทร  วังจันทร์ 4 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
58 น.ส.เมธินี  คำพิมูล 4 นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
59 นายประทานพร  ภาวะ 4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
60 น.ส.จรีนุช  เงินคำ 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
61 นายพัชรพงษ์  ศรีนางแย้ม 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
62 น.ส.ฐิติมา  จอมสูง 4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
63 นายวินิจ  สุมิตร 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
64 นายธิติสรร  สีหะวงษ์ 4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
65 น.ส.รัญชิดา  บุญชาวไพร 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
66 นายนวมินทร์  ยอดสิงห์ 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
67 น.ส.รวงข้าว  สุดปราง 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
68 น.ส.อริญชยา  บุษบงค์ 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
69 น.ส.กวิสรา  จินดาวงศ์ 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
70 น.ส.อภิญญา  อริยะดิบ 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
71 น.ส.นวลจันทร์  ศรีสวัสดิ์ 4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
72 นายวีรพัส  รอดงามเลิศ 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
73 น.ส.พรเพ็ญ  ทโยประการ 4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
74 น.ส.บัญจรัตน์  เจริญศิริ 5 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
75 น.ส.ประภัสสร  ยินดี 4 วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
76 น.ส.กัญญารัตน์  โพธิ์นุช 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
77 นายพิทักษ์  สุภากุล 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
78 น.ส.ฟารีต้า  สมพร 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
79 น.ส.ปวีณา  คงชัย 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
80 นายวุฒิชัย  วิลาจันทร์ 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
81 น.ส.สุคนธา  แซ่ย่าง 4 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
82 น.ส.ศุภานันท์  ชนชีวารัตน์ 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
83 นายนนทชัย  คะเนรัมย์ 4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
84 น.ส.ธันย์ชนก  สิมลี 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
85 น.ส.ศิรินลักษณ์  สิงห์ชา 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
86 นายจิระชัย  รัตนยิ่ง 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
87 น.ส.อริสา  ปานดวง 4 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
88 น.ส.ธัญญารัตน์  แซ่ฉัน 4 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
89 น.ส.ศุภิสรา  รัตนะ 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
90 นายเนติพงษ์  เลื่อนแก้ว 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
91 น.ส.อรปรียา  เนียมสกุล 4 ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
92 นายธนภัทร  ทีอุทิศ 4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
93 น.ส.อนัญญา  โก่งสายเงิน 4 กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
94 น.ส.วิสาธินี  ลักษมีคุณากร 4 วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
95 น.ส.ณัฐณิชา  ชายเกตุ 4 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
96 นายอภิลักษณ์  ดำมาก 4 ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
97 นายอับดุลฟาตะห์   สาแอะ 4 วิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
98 นายจิรพัฐน์  ศรีบุรี 4 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
99 นายนราวิชญ์  ยืนยง 4 บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
100 น.ส.กัญญาวีร์  บุญปลูก 4 สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กญจนาภิเษก
101 น.ส.นัชชา  พร้อมคณะ 4 สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (วิทยาเขตชลบุรี)
102 น.ส.อนงค์นาฏ  ศิริพันธ์ 4 สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (วิทยาเขตยะลา)
103 น.ส.พัชรินทร์  บุญแสงส่ง 4 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
104 น.ส.ธนพร  ปุณณะการี 4 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
105 น.ส.อนัญญา  ภาระดี 4 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
106 น.ส.ปราถนา  กัณหาวัน  4 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทธิประสงค์
107 น.ส.สโรชา  ศรแก้ว 4 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
108 น.ส.ภรทิพย์  เหมาะขลุง 4 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
109 นายทิชากร  วัสแสง 4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
110 น.ส.นลินนิภา  ชุมภูวร 4 ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์