ม.น.ข.รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2566  ในสถานศึกษาของรัฐบาลไทย (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (คลิ๊ก) ใบสมัครขอรับทุน ม.น.ข. ประจำปี 2566

หมายเหตุ   นักเรียนที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เป็นไปตามนโยบาย และตามความต้องการของประเทศจะได้รับการพิจารณาก่อน  ทั้งนี้ มูลนิธิฯ  จะยังพิจารณาให้ทุนการศึกษาสาขาอื่นๆ ด้วย