ม.น.ข. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2565

คณะอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา ได้ทำการประชุมคัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุน ม.น.ข. จากใบสมัคร ที่กรอกข้อความครบถ้วนและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนที่ได้การพิจารณาให้ทุน ตามรายชื่อต่อไปนี้

หมายเหตุ
1.นักเรียนที่มีชื่อได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ ให้รีบดำเนินการติดต่อกองกิจการนิสิต เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและยืนยันการเป็นนักศึกษาของสถาบันตามที่ระบุในใบสมัคร
2.นักเรียนทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ระบุไว้ในใบสมัคร เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯ ขอให้แจ้งมูลนิธิฯ ทราบโดยด่วน
3.นักเรียนสมัครขอทุนที่ไม่มีรายชื่อได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จะยังเก็บใบสมัครไว้เพื่อใช้ในการคัดเลือกทุนครั้งต่อไป

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล คณะ สถาบัน
1 นายอภิวัฒน์  แสนศรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 น.ส.เตชิตา  โกธา สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
3 นายจีรศักดิ์  ดาศรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 น.ส.สุพิชฌา  พลพัต พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
5 น.ส.รัตนาวดี  บัวชื่น วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 น.ส.จิตสุภา  เสน่ห์รัมย์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 น.ส.มาริสา  มานู ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
8 น.ส.กนกพร  อุกภักดี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา
9 น.ส.ปริญญา  ชุ่มตระครุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
10 น.ส.ธัญนิตา  เสนปัญจะ แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
11 นายรังสิมันตุ์  ด้วงทอง  สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12 น.ส.อัญญ์วดี  ชื่นชูจิตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13 นายคงสิทธิ์  ปิ่นแก้ว ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา)
14 น.ส.พนิดา  จันทุมมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15 นายขวัญชาติ  ไพรวัลย์คีรี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 น.ส.ชลธิชา  ทวีสุข ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
17 น.ส.วีสวัส  พานตะศรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 นายมินทดา  บุญยศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
19 น.ส.กานต์ธิดา  ขำสอางค์ พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
20 น.ส.วินิตา  อุทธิยา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
21 น.ส.ช่อชมภู  ครสิงห์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
22 น.ส.สุกัญญา  จันทะภา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 น.ส.กรรณิการ์  สิงห์ทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตสงขลา)
24 นายกฤตนัย  กลิ่นบัว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25 น.ส.สุภัสสรา เกียรติพัฒนกุล วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
26 น.ส.จันจิรา  ศรีจันทร์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27 น.ส.วาริณี  ดาศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
28 น.ส.กฤษณา  จันทร์ชุม ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา)
29 น.ส.นันฐิชา  จิตจำนงค์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
30 น.ส.ปทิตตา  ก้านสุวรรณ์ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตสกลนคร)
31 น.ส.ลลสา  แซ่ม้า สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
32 นายกฤษณะ ลัญจกรลิขิตละไม ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
33 น.ส.จอมขวัญ  บุญธรรม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
34 น.ส.ปริยาภัทร  รอดเกลี้ยง ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
35 น.ส.มนัญญา  สาโก ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
36 นายพิภพ  วราหล วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
37 น.ส.ปวีณา  ดาคำ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
38 น.ส.เบญจมาภรณ์  บุญแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
39 น.ส.พนารัตน์  สออนงค์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
40 น.ส.ชณาลัย  ทรงศิริเลิศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
41 น.ส.น้ำทิพย์  ขำประหนด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
42 น.ส.พัชราภา  โพพิธี ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
43 น.ส.ภูมรินทร์  นวลแก้ว ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
44 นายวัตสันต์  ชัยวรรณะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
45 น.ส.นภารัตน์  สถิต พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
46 น.ส.สุภาพิศ  ภูสีห์รัตน์ แพทยศาสตร์(6) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
47 น.ส.พิสมัย  วิชาชัย ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
48 นายสิทธิพงษ์  อุดม ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
49 นายณัฐพงศ์  เพิ่มขึ้น สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดแพร่
50 น.ส.กุลธิดา  ทานะเวช วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
51 น.ส.ชนิดาภา  รัตนวิจิตร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
52 น.ส.เนาวรัตน์  สุโพธิ์ฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตสกลนคร)
53 น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์  ฉ้วนขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
54 น.ส.ซูลัย  สาแล๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
55 น.ส.ปวีณ์ธิดา  ขุนรักษ์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
56 น.ส.พัชรพร  ศรีมาวงษ์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
57 น.ส.สุธินี  อินทร์หลวงดี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
58 นายธราธิป   กุหลั่น พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
59 น.ส.สิรินทรา  แสงจันทร์ บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
60 น.ส.วาสนา  มาทา วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
61 นายเจษฎา  ช่องวารินทร์ บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 น.ส.มิ่งขวัญ  พละวัตร วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
63 นายศุภวิชญ์  ชูเพชร สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64 น.ส.กัลญา  สมบูรณ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
65 น.ส.นฤมล  พัฒนาพาณิชย์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
66 น.ส.สุพรรณษา  ศรีงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
67 นายสิทธิพร  คำทอง ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
68 น.ส.โสธิดา  โคกศรี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
69 น.ส.เบญญา  อ่วมวงษ์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
70 น.ส.น้ำทิพย์  คุ้มทรัพย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
71 น.ส.จุฬาลักษณ์  ปากดี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
72 น.ส.ศุภากร  แก้วอ่อง บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
73 นายสนธยา  พาพันธ์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
74 น.ส.ศุภานันท์  สุคันธ์  ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
75 น.ส.ชุวดา  หนูหมาด ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
76 น.ส.ขวัญชนก  ศรีวิลาศ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
77 น.ส.นิรัชชา  ลาสิงห์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
78 น.ส.กรกนก  นนทสาร วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
79 น.ส.สายฟ้า  เพชรติรัตน์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
80 นายธนชัย  สร้อยมุข ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
81 นายยุทธพงษ์  ยาทองไชย ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
82 น.ส.อรสา  ศิริวรรณ์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
83 น.ส.สุกัญญา  มุ่งดี สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย)
84 น.ส.พัชราภา  ศรีคล้อย บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
85 น.ส.สุนิตย์ตา  เรียบสันเทียะ การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
86 น.ส.ทานตะวัน  กิตติปรียากร  ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
87 น.ส.อาภรณ์  กุลสังข์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
88 น.ส.วิศุทธินี  อุกำแพง ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
89 นายธวัชชัย  เย็นใจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
90 น.ส.อรณิชา  แซ่หย่าง  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
91 น.ส.ธนาวดี  ดีบุก ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
92 น.ส.วรัญญา  เอี่ยมสอาด พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
93 น.ส.ชนาภา  ขันนาค ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
94 น.ส.สรวีย์  วากยะศิลป์  สหเวชและสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
95 นายปฐพี  อ่างแก้ว พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
96 น.ส.จิราภรณ์  ใคร่ครวญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
97 น.ส.ธันยนิจ  ประเสริฐศรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
98 นายสรวิศ  บุญมี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
99 น.ส.อัจฉรา  หาบุบผา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
100 น.ส.ญานิศา  ไหมละออง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
101 น.ส.ศุภิสรา  นามภิชัย ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
102 นายภูริพัทธ์  เพลิงคิด เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
103 น.ส.ธัญวรัตน์  บุตรพรม ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
104 น.ส.กันต์กมล  ศรีหาคุณ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
105 นายชวนากร  จันทร์สวาท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
106 น.ส.วิลัยพร  ศรีมูล มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
107 น.ส.เบญจพร  เชื้อวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
108 นายกมล  นรปิโยวาท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพ
109 น.ส.สมนึก  โพธิ์อ่อน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
110 น.ส.ฑิฌาณันฐ์  ดาสูงเนิน สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก
111 น.ส.ตติยา  อนารักษ์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112 น.ส.พิมพ์นภัส  น้อยเพ็ง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
113 น.ส.พัชรินทร์  จะนู ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
114 นายภูวนัย  ไกรวัน  ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วิทยาเขตขอนแก่น)
115 น.ส.ศศิวิมล  หงษ์คำดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
116 น.ส.ปิยดา  เพชรอาวุธ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
117 นายสุรบดินทร์  ผกาหอม สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
118 น.ส.สุนิชา  กอแก้ว วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
119 น.ส.มินทรา  คงเพ็ชรศักดิ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
120 นายวาทิน  ไชยเสน เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
121 น.ส.ประภัสสร ประภาธนานันท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
122 นายณัฐนนท์  มูลปนันท์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
123 น.ส.พิมพ์มาดา  สุขไสยา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
124 น.ส.ณัฏฐณิชา  จีนเง็ก ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
125 น.ส.ธารารัตน์  รัตนะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
126 น.ส.อมรรัตน์  แสงสุวรรณ์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
127 น.ส.พรชนิตว์  สีจา เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
128 น.ส.ธิดารัตน์  นาเมืองรักษ์ บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
129 น.ส.อิลิมีเลช  เวีย อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
130 น.ส.ภาวิณี  การุณ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
131 น.ส.หฤดี  ดามาพงค์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
132 น.ส.สิริยากร  สมรฤทธิ์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
133 นายขัติยะ  อิงเอนุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
134 นายนล  ศิริจันทร์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
135 น.ส.ปริศนา (ไม่มีนามสกุล) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
136 น.ส.พรพัฒน์  เมฆแสน บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
137 น.ส.อรยา  ทองบูรณ์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
138 น.ส.หยาดเพชร  ภักดีมี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
139 นายกิตตินันท์  ใสสอาด ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วิทยาเขตขอนแก่น)
140 นายลัทธพล  ลือทรัพย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
141 น.ส.กิตติยา  ธิวาศรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม