พิธีทำบุญฉลองครบรอบ 60 ปี มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายติรวัฒน์ สุจริตกุล เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานให้แก่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) โดยมี นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ในพิธีทำบุญฉลองครบ 60 ปีของการก่อตั้งมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมชั้น3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)  จัดตั้งขึ้นด้วยความรัก และความปรารถนาดี ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี คุณหญิงอัมพร มีศุข อธิบดีกรมวิชาการในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการจะเห็นเยาวชนของชาติได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้รับเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือประธานมูลนิธิฯท่านแรก

ในงานฉลองครบรอบ 60 ปีนี้ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป จากวัดมกุฎกษัตริยาราม สวดบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตนายกกรรมการบริหารและ ผู้มีคุณูปการต่อ ม.น.ข.  และมีพิธีรับมอบทุนการศึกษา “60 ปี ม.น.ข.” จากผู้มีจิตศรัทธา และมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่พิการทางการได้ยิน จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจำนวน 7 คน ส่วนนักเรียนนักศึกษาผู้รับทุนอีกจำนวน 143 คน ทางมูลนิธิฯได้จัดส่งเงินให้ทางไปรษณีย์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายติรวัฒน์ สุจริตกุล เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานให้แก่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) โดยมี นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ในพิธีทำบุญฉลองครบ 60 ปีของการก่อตั้งมูลนิธิฯ

 

อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิฯและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์

 

อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1  อาจารย์วรรณวิไล วรวิกโฆษิต รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมถ่ายภาพ

 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิฯมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่พิการทางการได้ยิน จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาล่ามภาษามือ เป็นผู้รับมอบ

 

อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รับมอบดอกไม้จาก ดร.ปราศัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯเป็นผู้แทนประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พล.ท.หญิงสุขุมาล เวศวงศาทิพย์  คุณพัชนี เธียรธวัช  คุณลัดดาวัลย์  จงวิศาล  คุณสมบัติ วัฒนไทย และคุณจิราพร เจริญกิตติยาภรณ์

 

อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รับมอบดอกไม้จาก คุณพัชนี เต็มเปี่ยม และคุณสุทธินี เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ

 

คุณพิรุณ ลายสมิต เป็นตัวแทนมอบเงินในนามชาวคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณอวยชัย คูหากาญจน์

 

คุณจิระวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ AFS Thailand มอบแจกันดอกไม้ และเป็นผู้แทนคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานมูลนิธิ AFS Thailand และคุณพัฒธนะ เจริญเสถียรโชค

 

คุณสุทธิกัญญา ไทยเพ็ชร มอบเงินสมทบทุน คุณธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

 

ผู้แทน หจก.อดิเทพการเกษตร โดยคุณอติเทพ – คุณพิมวรรณ สีตภวังค์ สมทบทุน โดยมีมีอาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เป็นผู้รับมอบ และคุณจัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก

 

หนังสือที่ระลึก ครบรอบ 60 ปี มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)  Click to Open