วิธีการบริจาคเงินทุน

ทุน ม.น.ข.

ตามที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๔ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ทั้งในด้านเครื่องอุปโภคบริโภค และการให้ทุนการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๐๖ เป็นต้นมานั้น ต่อมาได้มีบริษัทองค์การและเอกชน มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการบริจาคมีทั้งที่บริจาคเป็นรายปี หรือบริจาคเป็นเงินก้อนให้มูลนิธิฯ เก็บเฉพาะดอกผลเพื่อเป็นทุนการศึกษา และตั้งชื่อทุนตามความประสงค์ของผู้บริจาค ซึ่งทุนการศึกษานี้มีชื่อว่า ทุน “ม.น.ข.”

ทุนนวฤกษ์

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินผู้มีชื่อเสียงรับเป็นผู้แสดงละครประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เรื่อง “ราโชมอน” ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้ประพันธ์บทละครเป็นภาษาไทย รวมทั้งรับเป็นผู้อำนวยการแสดง กำกับการแสดงและร่วมแสดงละครดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๐๘ เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ และทางมูลนิธิฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรละครเรื่องนี้ ปรากฏว่าเป็นที่พอพระราชหฤทัยเป็นอันมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน ๕๑,๑๑๑ บาท เป็นทุนประเดิม และพระราชทานนามทุนนี้ว่า ทุน “นวฤกษ์” โดยให้มูลนิธิฯ เก็บแต่ดอกผลไปใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ในการพระราชทานทุนนี้ ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าเพื่อเป็นนิมิตอันดี ใคร่จะให้ผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้บริจาคเงินเป็นตัวเลขที่รวมกันแล้วได้ ๙ หากผู้มีจิตศรัทธาท่านใดประสงค์จะบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินอย่างน้อยตั้งแต่ ๗๐,๐๐๒ บาท ขึ้นไป ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งเป็นทุนสาขาตามแต่ผู้บริจาคประสงค์คือ “ทุนนวฤกษ์ สาขา ……”

ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน สามารถบริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน พระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดังนี้

๐๑

ส่งโดยตรงที่สำนักงาน

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขที่ ๙๘๒ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. ๑๐๑๑๐
โทร.๐๒-๓๙๑-๓๗๙๖, ๐๒-๓๙๑-๒๓๒๔
โทรสาร. ๐๒-๓๙๑-๒๓๕๔

๐๒

ส่งเช็คสั่งจ่าย

ส่งเช็คสั่งจ่าย ในนาม “มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์”

๐๓

โอนเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ เลขที่ 078-1-06400-1 กระแสรายวัน ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาสุรวงศ์ เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งสำเนาใบโอนให้มูลนิธิฯ เพื่อมูลนิธิฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

๐๔

QR Code

สแกนคิวอาร์โค้ดการชำระเงิน ผ่านแอพพลิเคชั่นทางการเงิน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับน้องๆ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วิธีการบริจาคเงินทุน

ทุน ม.น.ข

ตามที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๔ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ทั้งในด้านเครื่องอุปโภคบริโภค และการให้ทุนการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๐๖ เป็นต้นมานั้น ต่อมาได้มีบริษัทองค์การและเอกชน มีจิตศรัทธาบนิจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการบริจาคมีทั้งที่บริจาคเป็นรายปี หรือบริจาคเป็นเงินก้อนให้มูลนิธิฯ เก็บเฉพาะดอกผลเพื่อเป็นทุนการศึกษา และตั้งชื่อทุนตามความประสงค์ของผู้บริจาค ซึ่งทุนการศึกษานี้มีชื่อว่า ทุน “ม.น.ข.”

ทุนนวฤกษ์

มูลนิธิช่วยนัเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินผู้มีชื่อเสียงรับเป็นผู้แสดงละครประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เรื่อง “ราโชมอน” ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้ประพันธ์บทละครเป็นภาษาไทย รวมทั้งรับเป็นผู้อำนวยการแสดง กำกับการแสดงและร่วมแสดงละครดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๐๘ เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ และทางมูลนิธิฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรละครเรื่องนี้ ปรากฎว่าเป็นที่พอพระราชหฤทัยเป็นอันมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน ๕๑,๑๑๑ บาท เป็นทุนประเดิม และพระราชทานนามทุนนี้ว่า ทุน “นวฤกษ์” โดยให้มูลนิธิฯ เก็บแต่ดอกผลไปใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ในการพระราชทานทุนนี้ ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าเพื่อเป็นนิมิตรอันดี ใคร่จะให้ผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้บริจาคเงินเป็นตัวเลขที่รวมกันแล้วได้ ๙ หากผู้มีจิตศรัทธาท่านใดประสงค์จะบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินอย่างน้อนตั้งแต่ ๗๐,๐๐๒ บาท ขึ้นไป ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งเป็นทุนสาขาตามแต่ผู้บริจาคประสงค์คือ “ทุนนวฤกษ์ สาขา ……”

ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน สามารถบริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดังนี้

๐๑

ส่งโดยตรงที่สำนักงาน

มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขที่ ๙๘๒ ถนนสุขุมวิท พระโขนง เขตคลองเตย กทม. ๑๐๑๑๐
โทร.๐๒-๓๙๑-๓๗๙๖, ๐๒-๓๙๑-๒๓๒๔
โทรสาร. ๐๒-๓๘๑-๒๓๕๔

๐๒

ส่งเช็คสั่งจ่าย

ส่งเช็คสั่งจ่าย ในนาม “มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์”

๐๓

โอนเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ เลขที่ ๐๗๘-๑-๐๖๔๐๐-๑ กระแสรายวัน ธนาคารทหารไทย สาขาสุรวงศ์ เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งสำเนาใบโอนให้มูลนิธิฯ เพื่อมูลนิธิฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

๐๔

QR Code

สแกนคิวอาร์โค้ดการชำระเงิน ผ่านแอพพลิเคชั่นทางการเงิน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับน้องๆ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์