อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) รับรางวัล “ฬ ดีเด่น” ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) เข้ารับรางวัล “ฬ ดีเด่น” ประจำปี 2564 ภาคประชาสังคม (ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม) จากสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสมาคมฯ จะพิจารณาคัดเลือกนิสิตเก่าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทำคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ

อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ วิทยากรชื่อดังเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ จนได้รับฉายาจากลูกศิษย์และผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ว่าเป็น ” วิทยากรบรรยายขั้นเทพ” เพราะตลอดการบรรยายได้รับทั้งสาระและความบันเทิง ไม่มีช่องว่างให้งีบหลับหรือลุกจากที่นั่งเลย นอกจากนั้นท่านยังอุทิศเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและนักเรียนที่ขาดแคลนมาโดยตลอดเป็นเวลากว่า 25 ปี

อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เป็นนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รุ่นที่ 19 (พ.ศ. 2519) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อการกุศล และบำเพ็ญประโยชน์ทั้งโดยส่วนตัว และในองค์กรการกุศลต่างๆ มากว่า 40 ปี อาจเรียกได้ว่าทั้งชีวิตอุทิศให้งานสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและประเทศชาติ
อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เคยดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในองค์กรการกุศลต่างๆ อีกหลายองค์กร อาทิ เป็นประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นรองประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ ( AFS Intercultural Programs : Thailand)

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับรางวัลภาคประชาสังคมมากมาย อาทิ ได้รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2551 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ประจำปี พ.ศ. 2555 จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รางวัล “ผู้มีอุปการะคุณต่อการใช้ภาษาไทย” ประจำปี 2556 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รางวัล “คนดีศรีสวนฯ ” ประจำปี 2556 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ได้รับรางวัล “ฬ ดีเด่น” ประจำปี 2564 จากสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง ฬ Learning Space ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ (LAW CHULA)

ปัจจุบันนับได้ว่า อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ฯที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคมหลายด้านอย่างเอนกอนันต์ และมีความพร้อมด้วยจิตอาสาอันเป็นกุศลในการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ.

“การทำงานการกุศลแบบจิตอาสาต้องเกิดจากความรู้สึกที่แท้จริงจากภายในของบุคคลนั้นๆ และด้วยจิตอันเป็นกุศลนี้จะสร้างความสุขให้ทั้งแก่ตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ขอแค่เพียงกายพร้อมใจพร้อม ทุกคนสามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและช่วยเหลือสังคมได้” อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ กล่าวให้ข้อคิดและกำลังใจแก่ผู้ที่มีจิตอาสาทุกท่าน