มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “คำขวัญมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)”

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ จากการร่วมกันของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ที่ผ่านมาตลอด ๖๐ ปี ม.น.ข.ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับบริจาคทุนการศึกษาและนำมาจัดสรรให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้เพื่อให้สังคมได้รู้จักมูลนิธิฯมากยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วม ได้รู้จักมูลนิธิฯมากขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการประกวดคำขวัญมูลนิธิฯ(Slogan)

ผู้ที่ประสงค์จะส่งคำขวัญ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เวปไซต์ของมูลนิธิฯ www.forneedystudents.org

หลักเกณฑ์การประกวด

– คำขวัญมีข้อความสั้น กะทัดรัด ได้ใจความ

– มีความหมายสื่อถึงมูลนิธิฯ

– คำที่ใช้ต้องมีความหมาย ใช้คำสุภาพ มีสัมผัสคล้องจอง เขียนถูกต้องตามอักขระภาษาไทย โดยมีความยาวไม่เกิน 20 พยางค์

– 1 ท่าน ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 คำขวัญ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ

– คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน

รางวัล

-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

-รางวัลชมเชย  เงินรางวัล   2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (2 รางวัล)

ส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/KXFbMJ9DUqpNUZ9Z9 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประกาศผลการตัดสินทาง  Facebook Page: mnk.page ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565