ม.น.ข. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

(คลิก)ม.น.ข. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

* หมายเหตุ  :  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกขอให้ไปติดต่อกองกิจการนิสิต  เพื่อขอใบรองสถานภาพยืนยันการเป็นนักศึกษาของสถาบัน  และส่งกลับมายังสำนักงานมูลนิธิฯโดยด่วน เพื่อมูลนิธิฯจะดำเนินการจัดส่งทุนการศึกษาให้ต่อไป