รายนามคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

รายนาม คณะกรรมการกลาง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฯ  คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการต่างๆ

รายนามคณะกรรมการกลาง

1.หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์
ประธานกิตติมศักดิ์
2.นายพนม พงษ์ไพบูลย์
ประธานกรรมการกลาง
3.นายกล้า สมตระกูล
กรรมการ
4.นางสาวกานต์มณี ศักดิ์เจริญ
กรรมการ
5.นายโกศล ชูช่วย
กรรมการ
6.นายชวน หลีกภัย
กรรมการ
7.หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์
กรรมการ
8.นางบุญนาค เสียงสุวรรณ
กรรมการ
9.นางประยงค์ สุทธิรัตน์
กรรมการ
10.นางปรานี พุกภักดี
กรรมการ
11.ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์
กรรมการ
12.นางมัลลิกา ซาเลบาย
กรรมการ
13.นางรัชดา คลี่สุนทร
กรรมการ
14.นายวัฒนา นวลสุวรรณ์
กรรมการ
15.ดร.วิชัย ตันศิริ
กรรมการ
16.ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์
กรรมการ
17.นางสาวศิริวรรณ ธีระปถัมภ์
กรรมการ
18.นายสง่า ลีนะสมิต
กรรมการ
19.หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร
กรรมการ
20.นายสุธรรม ปั้นประเสริฐ
กรรมการ
21.คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
กรรมการ
22.นายสุรินทร์ โกสิยางกูร
กรรมการ
23.คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
กรรมการ
24.นางอรสา ศาสตระรุจิ
กรรมการ
25.นางอินทิรา ตันตริยานนท์
กรรมการ
26.นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
กรรมการ
27.นางสายพิณ พหลโยธิน
กรรมการ
28.คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ
กรรมการ
29.นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ
กรรมการ
30.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการ
31.นายเกษม จันทร์น้อย
กรรมการ
32.นางสาวสมร คงรุ่งเรือง
กรรมการ
33.นางวัฒนา บุญเสนอ
กรรมการ

รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

1.คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
ที่ปรึกษา
2.หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย
ที่ปรึกษา
3.นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร
ที่ปรึกษา
4.นายโชติ โสภณพนิช
ที่ปรึกษา
5.ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
ที่ปรึกษา
6.ดร.วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
ที่ปรึกษา
7.นางเดือนฉาย คอมันตร์
ที่ปรึกษา

รายนามที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฯ

1.นายสนั่น อังอุบลกุล
ประธานที่ปรึกษา
2.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ที่ปรึกษา
3.คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์
ที่ปรึกษา
4.นางผาณิต พูนศิริวงศ์
ที่ปรึกษา
5.พลโทหญิงสุขุมาล  เวศวงศ์ษาทิพย์
ที่ปรึกษา
6.นางพัชนี  เธียรธวัช
ที่ปรึกษา
7.นายสุประวัติ  ใจสมุทร
ที่ปรึกษา
8.ดร.อัจฉรา  โยมสินธุ์
ที่ปรึกษา
9.ดร.ธีร์รัฐ  บุนนาค
ที่ปรึกษา
10.นายวิศิษฎ์  เตชะเกษม
ที่ปรึกษา
11.นางสุทธิกัญญา  ไทยเพ็ชร
ที่ปรึกษา
12.นายอวยชัย  คูหากาญจน์
ที่ปรึกษา
13.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล  ไชยพร
ที่ปรึกษา
14.นางลัดดาวัลย์  จงวิศาล
ที่ปรึกษา
15.นายพิษณุ  สกุลโรมวิลาส
ที่ปรึกษา
16.นางสาวสมบัติ วัฒนไทย
ที่ปรึกษา
17.นายทัชชะ ชัยปาณี
ที่ปรึกษา

รายนามคณะกรรมการบริหาร

1.นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์
ประธาน
2.นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์
รองประธานคนที่ 1
3.นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต
รองประธานคนที่ 2
4.นายบุญจง ลิ้มอุดมพร
กรรมการ
5.นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
กรรมการ
6.นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์
กรรมการ
7.นายปาลชัย มีศุข
กรรมการ
8.นายโฉลกพร ผลชีวิน
กรรมการ
9.พลโทหญิงคนึงนิจ พึ่งแย้ม
กรรมการ
10.ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์
กรรมการ
11.ดร.พงศ์ธร ธาราไชย
กรรมการ
12.นางปาริชาติ ปราบ
กรรมการ
13.นางสาวจารุวรรณ ธรรมวิทย์
กรรมการ
14.นายสมเจตน์ เมฆพายัพ
กรรมการ
15.นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์
กรรมการ
16.แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข
กรรมการ
17.นายจัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก
กรรมการ
18.นางสาวสุชาดา สภาพงศ์
กรรมการ
19.นางสาวดุสิดา ปานเนาว์
กรรมการ
20.นางมยุรี เตยะราชกุล
กรรมการ
21.นางสาววัลลีย์ วงศ์ภักดี
กรรมการและเหรัญญิก
22.นายเอก วิรเทพ
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
23.นางจารุพร พุทธวิริยากร
กรรมการและเลขาธิการ
24.นางประอรพรรณ อยู่สถาพร
กรรมการและรองเลขาธิการ
25.นางพัฒนวดี พัฒนเมธินทร์
กรรมการและรองเลขาธิการ

รายนามคณะอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา

นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์
ที่ปรึกษา
นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์
ที่ปรึกษา
นางเดือนฉายคอมันตร์
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
ที่ปรึกษา
นางสาววัลลีย์ วงศ์ภักดี
ที่ปรึกษา
1.นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต
ประธานอนุกรรมการ
2.พลโทหญิงคนึงนิจ พึ่งแย้ม
รองประธานอนุกรรมการ
3.นายโฉลกพร ผลชีวิน
รองประธานอนุกรรมการ
4.นางสาวสุภรณ์ ปรีชาอนันต์
อนุกรรมการ
5.นางสุธิดา กัลยาณรุจ
อนุกรรมการ
6.นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์
อนุกรรมการ
7.นางสาวสุชาดา สภาพงศ์
อนุกรรมการ
8.ผู้แทนปลัดกระทรวงอุดมฯ
อนุกรรมการ
9.ผู้แทนเลขาธิการ สอศ.
อนุกรรมการ
(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
(นายผดุงศักดิ์ศรีนอก)
10.ผู้แทนเลขาธิการ สพฐ.
อนุกรรมการ
(สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน)
(นางสาวสุชาดา สภาพงศ์)
11.นายจัตรตุพลลามาเพิ่มวงษ์มาก
อนุกรรมการ
12.นางจารุพร พุทธวิริยากร
อนุกรรมการและเลขานุการ
13.นางสาวพนิดา โกมลมาลย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
14.นายสุภัทท์สุนทรภักดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพิเศษ

นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์
ที่ปรึกษา
นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต
ที่ปรึกษา
นายปาลชัย มีศุข
ที่ปรึกษา
นางปาริชาติ ปราบ
ที่ปรึกษา
1.นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์
ประธานอนุกรรมการ
2.นายบุญจง ลิ้มอุดมพร
รองประธานอนุกรรมการ
3.นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์
รองประธานอนุกรรมการ
4.นายโฉลกพร ผลชีวิน
อนุกรรมการ
5.นางสาวจารุวรรณ ธรรมวิทย์
อนุกรรมการ
6.ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์
อนุกรรมการ
7.แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข
อนุกรรมการ
8.นางพัฒนวดี พัฒนเมธินทร์
อนุกรรมการ
9.นางสุธิดากัลยาณรุจ
อนุกรรมการ
10.นางจารุพร พุทธวิริยากร
อนุกรรมการและเลขานุการ
11.นางสาวพนิดา โกมลมาลย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
12.นายสุภัทท์ สุนทรภักดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการจัดหาทุนการศึกษา

นายโชติ โสภณพนิช
ที่ปรึกษา
นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์
ที่ปรึกษา
นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์
ที่ปรึกษา
นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต
ที่ปรึกษา
ดร.พงศ์ธร ธาราไชย
ที่ปรึกษา
1.นางมยุรี เตยะราชกุล
ประธานอนุกรรมการ
2.นายปาลชัย มีศุข
รองประธานอนุกรรมการ
3.นางมุกดาจิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
อนุกรรมการ
4.นายบุญจง ลิ้มอุดมพร
อนุกรรมการ
5.ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์
อนุกรรมการ
6.นางฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์
อนุกรรมการ
7.นางชื่นจิตต์ กุลมงคล
อนุกรรมการ
8.นางสมใจ วุฒิพุธนันท์
อนุกรรมการ
9.ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
อนุกรรมการ
10.นางอรพิน ตั้งบรรยงค์
อนุกรรมการ
11.นางอุทัยวรรณ สมบูรณ์ทรัพย์
อนุกรรมการ
12.นางสาวณัชปภา จีระกุลกิจ
อนุกรรมการและเลขานุการ
13.นางสาวทิพย์เนตร เหลียงกอบกิจ
อนุกรรมการและรองเลขานุการ
14.นางพัฒนวดี พัฒนเมธินทร์
อนุกรรมการและรองเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์
ที่ปรึกษา
นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์
ที่ปรึกษา
นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต
ที่ปรึกษา
ดร.จรูญ ไชยศร
ที่ปรึกษา
ดร.พงศ์ธร ธาราไชย
ที่ปรึกษา
1.นางประอรพรรณ อยู่สถาพร
ประธานอนุกรรมการ
2.นายสมเจตน์ เมฆพายัพ
รองประธานอนุกรรมการ
3.นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์
อนุกรรมการ
4.นางสาวจารุวรรณ ธรรมวิทย์
อนุกรรมการ
5.นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์
อนุกรรมการ
6.นายจัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก
อนุกรรมการ
7.นางสาวดุสิดา ปานเนาว์
อนุกรรมการ
8.นางสาวณัฐชานันท์ คุณารัตนพฤกษ์
อนุกรรมการ
9.นางสาวนาริส นิมิตรมงคล
อนุกรรมการ
10.นางสาวปราณี บุญยรัตน์
อนุกรรมการ
11.นายภานุพล พรหมานุกูล
อนุกรรมการ
12. นางวันวิสา นิยมทรัพย์
อนุกรรมการ
13.นายศักดิ์สิทธิ์ จิตอนันตพร
อนุกรรมการ
14.นายณัฐวุฒิ วากะดวน
อนุกรรมการ
15.นางปุญย์ธนิตา วากะดวน
อนุกรรมการ
16.ดร.สายน้ำผึ้ง รัตนงาม
อนุกรรมการ
17.นางสาวสุดาดวง เกิดโมฬี
อนุกรรมการและเลขานุการ
18.นางสาวจันจิรา วงษ์มา
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการบริหารการเงิน

นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์
ที่ปรึกษา
1.นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์
ประธานอนุกรรมการ
2.นางสาววัลลีย์ วงศ์ภักดี
รองประธานอนุกรรมการ
3.ประธานอนุกรรมการจัดหาทุน
อนุกรรมการ
4.ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
อนุกรรมการ
5.ประธานอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา
อนุกรรมการ
6.นางจารุพร พุทธวิริยากร
อนุกรรมการและเลขานุการ
7.นายเอก วิรเทพ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ