รายนามคณะกรรมการประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

รายนาม คณะที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฯ  คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการต่างๆ

คณะอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา    

นายสุรวัฒน์   ชมภูพงษ์                         ที่ปรึกษา

นายวีระศักดิ์  ฮุนเมฆาเวทย์                    ที่ปรึกษา

นางสาววัลลีย์  วงศ์ภักดี                         ที่ปรึกษา

1) นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต                  ประธานอนุกรรมการ

2) พลโทหญิงคนึงนิจ พึ่งแย้ม                รองประธานอนุกรรมการ

3) นายโฉลกพร ผลชีวิน                         รองประธานอนุกรรมการ

4) นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์                         อนุกรรมการ

5) นายจัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก         อนุกรรมการ

6) นางวัฒนา บุญเสนอ                           อนุกรรมการ

7) นางสาวสุชาดา สภาพงศ์                     อนุกรรมการ

8) นางสุธิดา กัลยาณรุจ                          อนุกรรมการ

9) นางสาวสุภรณ์ ปรีชาอนันต์                  อนุกรรมการ

10) นายเอก วิรเทพ                                อนุกรรมการ

11) ผู้แทนเลขาธิการ สพฐ.                      อนุกรรมการ

12) ผู้แทนเลขาธิการ สอศ.                      อนุกรรมการ

13) ผู้แทนเลขาธิการ อว.                         อนุกรรมการ

14) นางจารุพร พุทธวิริยากร                     อนุกรรมการและเลขานุการ

15) นางสาวพนิดา โกมลมาลย์                  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

16) นายสุภัทท์ สุนทรภักดี                        อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพิเศษ

นายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์                              ที่ปรึกษา

นายวีระศักดิ์  ฮุนเมฆาเวทย์                        ที่ปรึกษา

นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต                          ที่ปรึกษา

1) นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์                    ประธานอนุกรรมการ

2) นายบริพันธุ์ วรรณขจรกิจ                       รองประธานอนุกรรมการ

3) นางจารุพร พุทธวิริยากร                        อนุกรรมการ

4) นายโฉลกพร ผลชีวิน                            อนุกรรมการ

5) พลอากาศเอกตากเพชร พินพันธุ์            อนุกรรมการ

6) ศาสตราจารย์ทัชมัย ฤกษะสุต                อนุกรรมการ

7) นายบุญจง ลิ้มอุดมพร                           อนุกรรมการ

8) นางพัฒนวดี พัฒนเมธินทร์                    อนุกรรมการ

9) นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ                         อนุกรรมการ

10)  นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์             อนุกรรมการ

11) นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา                         อนุกรรมการ

12) นายจอมพจน์ หงส์วิลาส                      อนุกรรมการและเลขานุการ

13) นายเอกพล ยวงนาค                           อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการจัดหาทุนการศึกษา

นายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์                              ที่ปรึกษา

นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์                         ที่ปรึกษา

นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต                          ที่ปรึกษา

นางสาววัลลีย์  วงศ์ภักดี                             ที่ปรึกษา

1) นางมยุรี  เตยะราชกุล                            ประธานอนุกรรมการ

2) นายปาลชัย  มีศุข                                 รองประธานอนุกรรมการ

3) นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์                รองประธานอนุกรรมการ

4) นายจัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก            อนุกรรมการ

5) นางฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์                       อนุกรรมการ

6) นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์                    อนุกรรมการ

7) นางชื่นจิตต์ กุลมงคล                            อนุกรรมการ

8) ศาสตราจารย์ทัชมัย ฤกษะสุต                 อนุกรรมการ

9) นางสาวนุชนภา วงษ์เจริญสิน                 อนุกรรมการ

10) ดร.วชิราวัลย์ มหพรภัสสร์                     อนุกรรมการ

11) นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ                        อนุกรรมการ

12) นางสมใจ วุฒิพุธนันท์                          อนุกรรมการ

13) ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร                       อนุกรรมการ

14) นางอรพิน ตั้งบรรยงค์                          อนุกรรมการ

15) นางอุทัยวรรณ สมบูรณ์ทรัพย์               อนุกรรมการ

16) นางสาวณัชปภา จีระกุลกิจ                   อนุกรรมการและเลขานุการ

17) นางสาวทิพย์เนตร เหลียงกอบกิจ         อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

18) นางพัฒนวดี พัฒนเมธินทร์                  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

นายสุรวัฒน์    ชมภูพงษ์                            ที่ปรึกษา

นายวีระศักดิ์   ฮุนเมฆาเวทย์                       ที่ปรึกษา

นางวรรณวิไล   วรวิกโฆษิต                        ที่ปรึกษา

นางวันวิสา นิยมทรัพย์                               ที่ปรึกษา

1) นางประอรพรรณ อยู่สถาพร                   ประธานอนุกรรมการ

2) นายสมเจตน์  เมฆพายัพ                       รองประธานอนุกรรมการ

3) นายขรรค์ชัย   คงเสน่ห์                         อนุกรรมการ

4) นายจัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก           อนุกรรมการ

5) นางสาวจารุวรรณ ธรรมวิทย์                   อนุกรรมการ

6) นายณัฐวุฒิ วากะดวน                            อนุกรรมการ

7) นางสาวดุสิดา ปานเนาว์                        อนุกรรมการ

8) นายบัญญัติ ไม้งาม                               อนุกรรมการ

9) นางสาวปรานี บุญยรัตน์                         อนุกรรมการ

10) นายปิยะนัฐ น้อยโอษฐ์                        อนุกรรมการ

11) นางปุณย์ธนิตา วากะดวน                     อนุกรรมการ

12) นายภานุพล พรหมานุกูล                     อนุกรรมการ

13) นางสาวรังษิมา ทองพันชั่ง                   อนุกรรมการ

14) ผศ.ดร.สายน้ำผึ้ง รัตนงาม                   อนุกรรมการ

15) นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์                     อนุกรรมการ

16) นายเอก วิรเทพ                                  อนุกรรมการ

17) นางสาวสุดาดวง เกิดโมฬี                   อนุกรรมการและเลขานุการ

18) นางสาวจันจิรา  วงษ์มา                      อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล

นายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์                             ที่ปรึกษา

นายวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์                        ที่ปรึกษา

นางวรรณวิไล วรวิกโฆษิต                         ที่ปรึกษา

1) นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์                          ประธานอนุกรรมการ

2) นายบรรจง ลิ้มอุดมพร                          รองประธานอนุกรรมการ

3) ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์                          อนุกรรมการ

4) นายเอก วิรเทพ                                   อนุกรรมการ

5) นางจารุพร พุทธวิริยากร                       อนุกรรมการและเลขานุการ

6) นางพัฒนวดี  พัฒนเมธินทร์                  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ