ความเป็นมาของมูลนิธิ

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชื่อย่อ ม.น.ข. “Foundation  for  Needy  Students under  Royal Patronage  of  Her  Majesty  the  Queen”  มีกำเนิดเนื่องมาจากข้อเสนอแนะของที่ประชุมสัมมนาว่าด้วยจริยศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ หลังจากนั้นบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาและบรรดาผู้ที่เสนอแนะได้ร่วมกันจัดตั้ง “มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน” ขึ้น โดยเงินทุนซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคในเดือนสิงหาคม ๒๕๐๔  และเมื่อความทราบถึงพระกรรณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินซึ่งมีผู้จงรักภักดีต่อเบื้องพระยุคลบาท ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๐๔ เป็นทุนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ  ทั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ด้วย

และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภิกาของมูลนิธิฯ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ตลอดมา  และยังทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนแก่มูลนิธิฯ หลายประการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  ได้น้อมเกล้าฯ รับไว้เป็นหลักในการบริหารงานของมูลนิธิฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีคณะกรรมการ ๒ คณะ กล่าวคือ

๑. คณะกรรมการกลาง ประกอบด้วย บุคคลที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารซึ่งมีจำนวนไม่จำกัด มีหน้าที่ควบคุมนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

บุคคลที่ได้รับเชิญในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกลาง นับตั้งแต่เริ่มตั้งมูลนิธิฯ จนถึงปัจจุบันมีรายพระนาม และรายนาม ดังนี้

– ประธานกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการกลาง

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน
หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์


– ประธานกรรมการกลาง
นับตั้งแต่เริ่มตั้งมูลนิธิฯ จนถึงปัจจุบันมีรายพระนามและรายนาม ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๕
ท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล
พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๐๗
ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์
พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๓
ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๘
หม่อมเจ้าอาชวดิช ดิศกุล
พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๒
พลโทเฉลิมชัย จารุวัสตร์
พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๘
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
พ.ศ. ๒๕๒๙
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
พ.ศ. ๒๕๓๐
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์
พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๔๔
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๕๕
หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน
นายพนม พงษ์ไพบูลย์

๒. คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่เกิน ๒๗ คน และไม่น้อยกว่า ๙ คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งนายกกรรมการบริหาร ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๒๙
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๕๒
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
คุณหญิงอัมพร มีศุข
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน
หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย